Algemene voorwaarden voor internet-gerelateerde diensten van Dannik

Artikel I: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en transacties, betrekking hebbende op onze webhosting, webdesign of andere internet-gerelateerde diensten van Dannik.
2. Indien bij levering van de diensten tevens sprake is van levering van goederen of software, geldt bij de betreffende opdracht tevens de algemene voorwaarden van Dannik.
3. Wij zijn gerechtigd onze algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden tussentijds te wijzigen. Indien de wijzigingen substantieel zijn en van invloed kunnen zijn op de aangeboden diensten of de betaling hiervan, zal de wijziging tenminste ťťn (1) maand voor ingang van de nieuwe voorwaarden aangekondigd worden (bijv. door melding hiervan op onze website of per e-mail). In het geval dat de afnemer met deze wijzigingen onoverkomelijke problemen heeft en geen ander overbruggend voorstel gedaan kan worden, heeft de afnemer, in afwijking van art. 3.3, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen de bevoegdheid de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen.
4. Wij zijn gerechtigd met individuele afnemeren van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken te maken. Andere afspraken gelden alleen indien deze in het schriftelijke contract zijn vastgelegd of indien wij ons in een ander officieel schrijven hiermee akkoord hebben verklaard.
5. Indien een van onze bepalingen tot een geschil of procedure leiden dan erkent de afnemer diens aansprakelijkheid voor alle door ons gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Artikel II: Aanbiedingen en totstandkomingen

1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Indien in de aanbieding een termijn is gesteld, strekt deze termijn er slechts toe de koper te binden. Wij zijn in staat ons aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding nog te herroepen.
2. De bij de aanbieding door ons verstrekte gegevens zijn informatief en geven slechts een algemene weergave.
3. Wij behouden alle intellectuele en industriŽle eigendomsrechten voor de bij de aanbieding verstrekte websiteteksten, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schemaís, materiaallijsten, inloggegevens, programmatuur en documentatie. Alle genoemde zaken en documenten blijven ons eigendom en mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming, noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, aan enige derde worden getoond of ter hand gesteld, noch op andere wijze worden verstrekt aan derden.
4. Indien in geval van een aanbieding of totstandkoming van een overeenkomst ťťn of meer kostprijsbepalende factoren, waarop onze prijzen zijn gebaseerd, door welke omstandigheden ook een stijging ondergaan van tenminste 10%, zijn wij gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, zonder dat dit de afnemer recht geeft op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
5. Configuratiewijzigingen van totstandgekomen overeenkomsten kunnen zonder de afnemer van tevoren op de hoogte te stellen, doorgevoerd worden mits dit in gebruik geen gevolgen heeft.
6. Alle orders of opdrachten, door vertegenwoordigers, tussenpersonen of werknemers opgenomen, binden ons eerst indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
7. De opgegeven levertijden zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als een defintieve termijn, tenzij in de overeenkomst expliciet een recht tot ontbinding na een bepaalde levertijd is overeengekomen.
8. Behoudens opzet of grove schuld onzerzijds kan de afnemer bij een overschrijding van de levertijd tot 30 dagen geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan 30 dagen dan overeengekomen, dient de afnemer ons schriftelijk in gebreke te stellen. In deze ingebrekestelling dient de afnemer ons een redelijke termijn voor de nakoming te stellen.

Artikel III: Overeenkomst

1. Overeenkomsten gaan direct in op het moment van het door ons goedkeuren van een ingediende aanvraag. Het corresponderend tarief is per direct verschuldigd vanaf de ingangsdatum. De gebruikte media voor de ingediende aanvraag is voor de acceptatie en rechtsgeldigheid van de aanvraag niet van belang.
2. Wij behouden ons het recht voor om een aanvraag of dienst te weigeren zonder opgaaf van redenen.
3. Webhosting overeenkomsten worden aangegaan voor minimaal 12 maanden en stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd. Bij opzegging van een overeenkomst dient de afnemer dit minimaal 2 maanden voor het einde van periode te melden. Tot aan het einde van de overeenkomst is de afnemer het gangbare tarief verschuldigd.
Aanbiedingen van diensten op onze websites kunnen van de hier in art. 3.3 gemelde termijnen afwijken. De op de website vermelde termijn is op de overeenkomst van toepassing, tenzij in de overeenkomst anders vermeld.
4. Overeenkomsten zijn door de afnemer niet overdraagbaar zonder voorafgaande goedkeuring door ons.
5. Indien naar ons oordeel daartoe redenen aanwezig zijn, zijn wij gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang een overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden of te beŽindigen en van rechtswege als beŽindigd te beschouwen. Eventuele vorderingen op de afnemer blijven onverkort van toepassing en de contractuele betalingsverplichting van de afnemer blijft in stand.
6. Indien wij door oorzaak van de afnemer (extra) kosten moeten maken of aanvullende diensten uitvoeren, zijn wij gerechtigd deze bij afnemer in rekening te brengen. Mogelijke oorzaken zijn (bij wijze van voorbeeld) onjuist verstrekte informatie, nalatigheid, veroorzaakte doublures, het niet naleven van deze algemene voorwaarden of verstoring van de aangeboden diensten in welke vorm dan ook.
7. Wij zijn gerechtigd onze tarieven tussentijds te wijzigen. Wijzigingen worden een (1) maand na bekendmaking via e-mail of ander schrijven, van kracht. In het geval van een prijsstijging van meer dan 10% heeft de afnemer, indien deze niet instemt met de wijzigingen, in afwijking van art. 2.4, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen.

Artikel IV: Betalingscondities

1. De verschuldigde bedragen voor op termijn herhalende diensten (zoals webhosting of website onderhoud) dienen normaliter vooraf per jaar te worden voldaan, dan wel per periode van 3 maanden bij hogere bedragen (indien dit vermeld is). De verschuldigde bedragen voor andere diensten dienen vooraf of achteraf (naar onze keuze) te worden voldaan.
2. De overeenkomst wordt afgesloten op basis van de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst geldende tarieven. De tarieven zijn opgenomen in de offerte of, bij geen offerte, vermeld op onze reclamemiddelen (website, folders, flyers, e.d.) en exclusief 21% BTW, tenzij anders is vermeld.
3. Betaling dient immer, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
4. Na het verstrijken van de lid 3 genoemde betalingstermijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De afnemer is dan, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
5. Na het verstrijken van de in lid 3 genoemde betalingstermijn zijn wij gerechtigd rente in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag van 2,0% per maand vanaf de dag waarop de afnemer in verzuim is, tot aan de dag der algehele voldoening.
6. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente, vervolgens voor de geleverde niet-materiŽle diensten en vervolgens voor de evt. geleverde materiŽle zaken, te beginnen bij de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een (deel van een) latere of andere factuur.
7. Indien de afnemer in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zoals omschreven in lid 3, is de afnemer gehouden alle door ons gemaakte buitenrechtelijke kosten, proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. Onder deze kosten zijn ook begrepen andere en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te begroten proceskosten. In geval van het door ons aanvragen van het faillissement van de afnemer zijn alle hierdoor gemaakte extra kosten ook voor rekening van de afnemer.
8. Bij het in gebreke blijven bij betalingen van de afnemer behouden wij het recht voor om met onmiddellijke ingang de aan de afnemer geleverde of ter beschikking gestelde diensten volledig voor gebruik te blokkeren. Eventuele vorderingen op de afnemer blijven onverkort van toepassing en de contractuele betalingsverplichting van de afnemer blijft in stand. Pas nadat alle achterstallige bedragen, inclusief eventuele extra gemaakte kosten en inclusief 50 euro eenmalige reactivatiekosten, zijn voldaan, zal de levering van diensten worden hervat.
9. Dannik heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beŽindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer van zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding en eventuele openstaande facturen dienen onverlet aan ons te worden voldaan.
10. Dannik zal geen betalingen weren of opzettelijk betalingsverkeer belemmeren of vertragen.

Artikel V: Verplichtingen van Dannik

1. Wij zullen ons inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan ons opgedragen taak mag worden verwacht.
2. Wij spannen ons als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor:
- het verlenen van aansluiting op het systeem aan de afnemer voor de in de overeenkomst bepaalde dienst(en);
- het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het internet gemaakt kunnen worden;
- de beveiliging en afscherming van gegevens die opgeslagen worden.
3. Wij kunnen echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem en het internet garanderen, noch dat ten allen tijde gebruik gemaakt kan worden van onze diensten.
4. Wij onthouden ons van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van afnemeren en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij wij hiertoe krachtens de wet of een gerechtelijke uitspraak verplicht zijn, dan wel in het geval de afnemer handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met art. 6.3 tot en met 6.9 van deze voorwaarden.

Artikel VI: Gedragingen afnemer

1. De afnemer zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden.
2. De afnemer geeft bij deze toestemming om zijn of haar contact-/ c.q. persoonsgegevens op te nemen in onze bestanden welke benodigd zijn voor onze administratie en beheerstaken. Deze bestanden zijn slechts toegankelijk voor ons en worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij hiertoe krachtens de wet of een gerechtelijke uitspraak verplicht worden gesteld. De afnemer verklaart ons zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen van wijzigingen in relevante (contact)gegevens.
3. De afnemer zal de door ons ter beschikking gestelde diensten niet gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de (n)etiquette, richtlijnen van de reclame code commissie, de overeenkomst of onze algemene voorwaarden voor internet-gerelateerde diensten. Hieronder vallen, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: het versturen van spam (c.q. ongewenste en/of ongevraagde) mail, het versturen van mailbommen, phishing, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden, het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers.
4. Het is de afnemer niet toegestaan met de ter beschikking gestelde diensten derden aan te zetten tot in lid 3 genoemde handelingen.
5. De afnemer dient onze systemen en bijbehorende instellingen, zowel hardware als software, en de werking daarvan niet te beschadigen of te hinderen. Het is de afnemer verboden processen of programma's -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan bekend is of vermoed kan worden dat zulks ons, onze andere afnemeren of andere internetgebruikers in zijn algemeen hindert of schade toebrengt.
6. Het is de afnemer niet toegestaan om door ons ter beschikking gestelde webhosting faciliteiten te verkopen, verhuren of onderverhuren aan derden, tenzij anders overeengekomen. Onverminderd het voorafgaande is het de afnemer wel toegestaan een derde een website te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. De afnemer blijft wel ten alle tijden verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord.
7. Het is de afnemer niet toegestaan om de overeenkomst in naam van derden met ons aan te gaan.
8. De afnemer is, indien dit deel uitmaakt van de overeenkomst, gebonden aan de hoeveelheid schrijfruimte zoals is beschreven. De afnemer is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding zijn wij bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van onze diensten, informatie te verwijderen.
9. Het is de afnemer niet toegestaan om aangeboden FTP diensten te gebruiken voor bestandsuitwisseling. De FTP toegang is slechts bedoeld om bestanden bestemd voor de website zelf (zoals scripts, afbeeldingen, etc.) te uploaden.
10. De afnemer verklaart ons per direct op de hoogte te stellen indien de afnemer aansprakelijk wordt gesteld of claims ontvangt, die verband houden met haar activiteiten op het Internet.
11. Indien de afnemer problemen ondervindt met de door ons aangeboden diensten, dient zij ons hiervan direct op de hoogte te stellen. Indien zij hierin in gebreke blijft, kunnen de ondervonden problemen nooit reden zijn voor het eenzijdig beeindigen van het lopende contract.
12. Indien de afnemer 1 of meer van bovengenoemde punten 'Gedragingen afnemer' overtreedt is Dannik gerechtigd de account(s) van de afnemer af te sluiten en, indien relevant, aangifte te doen.

Artikel VII: Overmacht

1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door ons, kan ons ondermeer niet worden toegerekend indien de oorzaken van de tekortkoming niet te wijten zijn aan onze schuld. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog en onrust, brand, waterschade, natuurrampen, overheidsmaatregelen, defecten en storingen aan resources (electriciteit, gas en water), storingen en onderhoud bij (netwerk)leveranciers van ons en overige onderbreking van leveringen van derden.
2. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door ons, zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of vergoeding van het genoten voordeel jegens de afnemer zijn gehouden.
3. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de afnemer, zijn wij bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel VIII: Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid

1. De afnemer staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan ons verstrekte gegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of vertragingen veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de afnemer verstrekte informatie, zoals contactgegevens.
2. De afnemer accepteert alle aansprakelijkheid voor haar handelen op de door ons aangeboden diensten. Alle uit het handelen van de afnemer of uit het handelen van derden op door de afnemer afgenomen diensten voortvloeiende schaden of aanspraken, van zowel ons als derden, zijn voor rekening van de afnemer. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor de door de afnemer of derden op onze diensten geplaatste informatie of bestanden.
3. Backups zijn en blijven altijd de verantwoordelijkheid van de afnemer, zelfs indien wij aangeven dat wij (dagelijkse) backups maken. Iedere afnemer heeft zelf (via bijv. het controlepaneel) mogelijkheden om backups te maken. Wij zijn dan ook op geen enkele manier aansprakelijk voor gegevensverlies of -verminking in welke vorm dan ook. Voor het door ons terugzetten van backups kunnen kosten in rekening worden gebracht.
4. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade (waaronder inbegrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie), derving of soortgelijke welke de afnemer of derden ondervinden door het niet naar wens functioneren van onze faciliteiten of diensten, noch voor schade voortvloeiend uit toedoen van hulppersonen of al dan niet door ons ingehuurde derden.
5. Afwijkend van lid 4, zal indien een schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds, de totale aansprakelijkheid van ons beperkt blijven tot een vergoeding voor de directe schade van maximaal het contractueel overeengekomen bedrag. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes (6) maanden, wordt de maximale schadevergoeding gesteld op het totaal van de contractuele vergoeding van 6 maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 100,00 euro excl. BTW.

Artikel IX: Retentierecht

1. Wij zijn bevoegd de zaken of andere goederen die wij van de afnemer onder ons hebben of zullen krijgen, terug te houden tot al het aan ons toekomende uit hoofde van de gesloten overeenkomst door de afnemer geheel zal zijn voldaan. Indien 4 maanden na ingang van de terughouding niet alle opeisbare facturen zijn voldaan, zal het eigendomsrecht van deze goederen vervallen aan ons, waarna wij gerechtigd zijn deze zaken tegen opbod te verkopen danwel zelf in gebruik te nemen (waarbij deze gewaardeerd zullen worden tegen de dan geldende executieprijzen). Eventuele revenuen hoger dan het totaal van de opeisbare facturen minus extra gemaakte kosten, zal worden voldaan aan de afnemer.
2. Het risico van de onder dit retentierecht vallende zaken en andere goederen blijft berusten bij de afnemer.
3. Alle door ons geleverde of te leveren diensten en onderdelen van diensten, zoals de domeinnaam, serverruimte, servers of andere faciliteiten, blijven ons eigendom totdat de afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met ons gesloten overeenkomsten is nagekomen. Tevens blijven wij totdat de volledige betaling is ontvangen, formeel eigenaar van revenuen die uit onze prestaties voortvloeien, zoals via de website gegenereerde omzet (orders of verkopen). Enkel bij langdurige uitblijving van betaling zullen wij op dit laatstgenoemde aanspraak maken.

Artikel X: Verjaring

Vorderingsrechten van de afnemer verjaren uiterlijk na verloop van een jaar na het ontstaan ervan.

Artikel XI: Geschillen en toepasselijk recht

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.
2. In het geval dat een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Artikel XII: Inwerkingtreding

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2007. Zij kunnen op verzoek bij ons opgevraagd worden.